Objevuj.eu domů - Databáze výukových materiálů - Metodiky

Metodiky

Seznam témat a tematických celků

1. Biologie obecná

a) Buňka, základní stavební jednotka organismů – její složení a funkce.

pracovní list metodika

b) Genetika – přenos dědičných informací, geny, mutace a křížení.

pracovní list metodika

c) Nebuněčné a jednobuněčné formy života – viry, bakterie a prvoci

pracovní list metodika

 

2. Zoologie

a) Stavba těla a funkce jeho částí – tkáně, orgány a jejich funkce

pracovní list metodika

b) Vývoj a systém živočichů – významné skupiny živočichů

pracovní list metodika

c) Etologie – projevy chování živočichů

pracovní list metodika

 

3. Botanika

a) Fyziologické procesy u rostlin – princip fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování

pracovní list metodika

b) Anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin

pracovní list metodika

c) Systém rostlin – základní skupiny rostlin

pracovní list metodika

 

4. Biologie člověka

a) Fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka

pracovní list metodika

b) Anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy

pracovní list metodika

c) Předlékařská první pomoc a zdravý životní styl

pracovní list metodika

 

5. Geologie

a) Země – vznik a stavba Země

pracovní list metodika

b) Hlavní geologické procesy – vnější a vnitřní, příčiny a důsledky

pracovní list metodika

c) Geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv, Karpaty

pracovní list metodika

 

6. Mineralogie, petrologie

a) Nerosty – vznik, vlastnosti, krystalografie

pracovní list metodika

b) Horninotvorné minerály – vlastnosti, určování

pracovní list metodika

c) Horniny – vznik, rozdělení, horninotvorný cyklus

pracovní list metodika

 

7. Astronomie, fyzika

a) Sluneční soustava

pracovní list metodika

b) Měsíční fáze – gravitační síly

pracovní list metodika

c) Hvězdy – jejich složení

pracovní list metodika

 

8. Paleontologie

a) Vznik života na Zemi, základní evoluční principy

pracovní list metodika

b) Nejdůležitější evoluční události ve vývoji organismů

pracovní list metodika

c) Absolutní a relativní měření času

pracovní list metodika

 

9. Ekologie

a) Vzájemné vztahy mezi organismy a mezi organismy a prostředím – populace, společenstva

pracovní list metodika

b) Přirozené a umělé ekosystémy – potravní řetězce, rovnováha v ekosystému

pracovní list metodika

c) Ochrana přírody a životní prostředí – globální problémy a jejich řešení, chráněná území

pracovní list metodika

 

10. Mykologie

a) Způsob výživy hub, jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

pracovní list metodika

b) Lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam

pracovní list metodika

c) Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru

pracovní list metodika

Soubory ke stažení